معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه هم اکنون ۴۲ میلیون نفر از شهروندان کشور به عنوان افراد تحت پوشش این سازمان از خدمات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی استفاده می کنند، گفت: قرار نیست این سازمان منحل شود.