استاندار مرکزی گفت: پس از مذاکره با رئیس کل بانک مرکزی، مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال به حساب کارگران دو واحد “هپکو” و “آذرآب” واریز شد.