اشتباهات مکرری که متاسفانه در دولت های قبل در خصوص دیدگاه شان به مقوله تامین اجتماعی و زیر مجموعه های این سازمان حاکم کرده بود ، باعث بدهی ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان شده که ورود به مکانیسم اصلاح ساختار را بیشتر از گذشته ضرورت می بخشد.