در جلسه ای با حضور نمایندگان معاونت درمان سازمان، دفتر راهبری سیتم ها و اداره کل امور بین الملل به همراه هیات اعزامی از شرکت هیرا، کره جنوبی، جناب آقای کاشف ضمن خوش آمد گویی به هیات کره ای، توضیحاتی در خصوص سیستم تامین اجتماعی ایران ارائه نمود.