به گزارش اداره کل امور بین الملل، دکتر نوربخش ضمن خوش آمد گویی و آرزوی اقامتی لذت بخش برای اعضای هیات فرانسوی، به معرفی اجمالی سازمان تامین اجتماعی پرداخت.