همایش سراسری مدیران سازمان (عملکرد و برنامه ها ) در تاریخ ۲۵ و۲۶ آذرماه سال ۱۳۹۵ در هتل هما شهر شیراز با حضور وزیر محترم وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، مدیر عامل محترم سازمان ، معاونین محترم مدیر عامل و مدیران کل محترم ستادی و استانی ( بیمه ای و درمانی ) برگزار گردید.