تهران – ایرنا – مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با ارسال بخشنامه ای به واحدهای اجرایی این سازمان دستور استفاده از سرویس استعلام برخط سازمان ثبت احوال برای کنترل حیات و ممات مستمری بگیران و افراد تبعی را صادر کرد.