کنایه آشنا به کاخ نشینان واشنگتن/ تشییع پیکر شهید حججی را بیاد داشته باشید