اداره کل تامین اجتماعی گیلان با ۱۴ پله صعود نسبت به دوره گذشته در رتبه سوم دستگاههای اجرایی این استان در حوزه صیانت از حقوق شهروندان قرار گرفت .