به گزارش امور استانها ،پس از استقبال بی نظیر کارفرمایان در ارسال غیرحضوری لیست حق بیمه شاهد افزایش روز افزون متقاضیان دریافت غیرحضوری برگ پرداخت حق بیمه توسط بیمه شدگان در سازمان تأمین اجتماعی می باشیم.