عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می گوید با وضعیت فاجعه بار امنیت شغلی، این ادعای کارفرمایان که کارگران و کارفرمایان در یک کشتی نشسته اند صرفا یک شعار است تا مطالبات کارگران در زمینه امنیت شغلی به تاخیر بیافتد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته گذشته قرار بود با حضور «علی خدایی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار و «حمیدرضا سیفی» عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی در ایلنا میزگردی با موضوع امنیت شغلی کارگرانِ واحدهای کوچک اقتصادی برگزار شود اما به دلیل سفری که برای طرفِ کارفرمایی به وجود آمد، این میزگرد به گفت وگوی ایلنا با طرفِ کارگری تبدیل شد.
«علی خدایی» در آغاز گفت وگوی خود با ایلنا به بازخوانی سخنانی پرداخت که پیش از این از زبان میهمان کارفرمایی غایب در یک برنامه تلویزیونی راجع به امنیت شغلی کارگران مربوط می شد؛ از این بابت صحبت های خدایی را باید نوعی پاسخ به نقطه نظرات طرف مقابل اما غایب تلقی کرد.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه آقای سیفی در شبکه افق مدعی شده بودند که کارگران و کارفرمایان در موضوعات …