عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می گوید با وضعیت فاجعه بار امنیت شغلی، این ادعای کارفرمایان که کارگران و کارفرمایان در یک کشتی نشسته اند صرفا یک شعار است تا مطالبات کارگران در زمینه امنیت شغلی به تاخیر بیافتد.