ساوه – ایرنا – دبیر اجرائی خانه کارگر شهرستان های ساوه و زرندیه گفت: کارگران افغان فرصت های کاری در صنعت ساختمان را در این شهرستان ها گرفته اند و عرصه برای فعالیت کارگران ساختمانی ایرانی کم است.