مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین گفت: سازمان تامین اجتماعی استان ۴۳۶ میلیارد تومان از کارفرماها طلبکار کرد.