کارخانه قند شازند، اولین کارخانه صنعتی استان مرکزی به علت واردات بی رویه قند تعطیل شده است.