زهرا علی اکبری: وضعیت نامناسب کارگران شرکت های هپکو و آذر آب حالا مدتی است بر صدر اخبار رسانه ها جای گرفته است. جعفر سبحانی با بیان اینکه بررسی ها برای حل مشکلات رخ داده در شرکت های هپکو و آذرآب ادامه دارد،تاکید کرد:«شرکت هپکو در میانه دهه هشتاد ، یعنی در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد. این شرکت تا سال ۱۳۹۵ در اختیار خریداری بود که در این سال شرکت را خریده بود.»
وی با اشاره به اینکه در برخی رسانه ها اخباری در خصوص سهل انگاری مالک پیشین این شرکت منتشر شده بود، اضافه کرد:«مالک قبلی سعی داشت در وظایف خود کوتاهی نکند، البته سرمایه گذاری هایی نیز در نقاط مختلف کشور کرده است.در حقیقت تلاش می کرد سر و سامانی به این وضعیت بدهد، اما در نهایت در سال ۱۳۹۲ در انجام تعهدات خود برای پرداخت اقساط و حقوق دچار مشکل شد.»
او ادامه داد:«سازمان خصوصی سازی برای ایفای تعهدات دولتی طبیعتا باید اقداماتی را انجام می داد. سال ۱۳۹۴ ، وقتی خریدار این شرکت نتوانست به تعهدات خود عمل کند، طبق قانون و بنا بر وکالتی که از خریدار گرفته شد، اقداماتی برای واگذاری این شرکت در دستور کار قرار گرفت و دویا سه بار مزاید …