راه روز : رضا اردکانیان اگر چه در جذب سرمایه اجتماعی از درون بخش های دولتی و غیردولتی آب و برق و فعالان محیط زیست موفق بود، ولی از امروز برای حفظ این سرمایه ارزشمند با چالش های جدی مواجه است. اهدافی مهم و بنیادی در برنامه پیشنهادی وی طرح شد که دستیابی به همه آنها در دوره باقی مانده از دولت دوازدهم میسر نخواهد بود.
آنچه از امروز بایستی مورد تأکید وی قرار گیرد، اولویت بندی اهداف طرح شده و واقع بینانه کردن دستاوردهای مورد انتظاری است که به مرور زمان تحقق یابند تا این فضای امیدوارانه که در روزهای پیش از اخذ رأی اعتماد ایجاد شده بود، پایدار باقی بماند .
برنامه پییشنهادی رضا اردکانیان نسبت به برنامه های قبلی و جاری وزارت نیرو تغییر جهتی جدی از مدیریت تأمین به مدیریت تقاضا دارد که اجرای آن بدون همراهی همه ارکان در بدنه کارشناسی وزارت نیرو و سازمان های تابعه امکانپذیر نیست.
صرف نظر از اینکه بدنه کارشناسی بخش آب تا چه حد برای چنین تغییرات بنیادی از جنبه های مختلف آماده باشد، برخی از زیرساخت های فنی مورد نیاز آماده نیستند.
بسیاری از اهداف طرح شده مثل تأمین حقابه های …