دومین کمیته بهداشت و کشاورزی شهرستان حاجی آباد در راستای پیگیری مسائل سلامت محیط و کار کشاورزان شهرستان برگزار شد.