این مقاله بمنظور گرامی داشت روز جهانی ایمنی و بهداشت محیط کار در سال ۲۰۱۴، نیاز به حمایت از محیط کار مردان و زنانی که بطور غیر رسمی به کار اشتغال دارند را مورد توجه قرار می دهد.