مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: ماموریت اصلی شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نگهداری سرمایه بیمه شدگان و ایجاد ارزش افزوده برای این سازمان است .