مازندشورا: بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه پارکبانان بابل بیمه نیستند، گفت: پارکبانان بابل از حداقل قانون کار برخوردار نیستند.