آریا بازار – ناظراقتصاد : هدف تامین مالی خرد صرفا حمایت موقت از فقرای کارآفرین و فراهم کردن زمینه خروج دائمی آنها از فقر است که این مهم از طریق توانمندسازی فقرا پیگیری می شود. به گزارش ایبِنا، تامین مالی خُرد (microfinance) یکی از شیوه های تقویت دسترسی گروه های پائین درآمدی به خدمات پولی، بانکی و اعتباری محسوب می شود. علت اصلی توسعه این صنعت را می توان ناتوانی بانک ها و نظام های پولی و مالی متعارف در ارائه خدمات مالی به فقرا و گروه های پائین درآمدی در نظر گرفت.
در واقع، نظام بانکی و مالی نوین بر دو پایه اعتبار و وثیقه بنا نهاده شده است و به دلیل آنکه فقرا معمولا به هیچ یک از این دو مورد دسترسی ندارند، در عمل از دستیابی به خدمات مالی محروم می شوند. این محرویت سبب افزایش فقر، نابرابری و بی عدالتی اجتماعی در جوامع می شود.
در منابع علمی و مباحث مطرح شده توسط سازمان ها و نهادهای گوناگون بین المللی، تعاریف مختلف و متفاوتی از تامین مالی خرد ارائه می شود. معمولا علت این تفاوت ها آن است که شخص یا نهاد ارائه کننده تعریف، معیارهای خاصی (مانند گروه های هدف یا ضوابط ارائه اعتبار) را در …