کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به اعتصاب سه روزه پایان دادند