وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: پس از حضور در آذراب و گفت وگو با کارگران زحمتکش و صبور این شرکت از خط تولید بازدید کردم. تا ۵ سال آینده می توان تولید در این شرکت را تضمین کرد.