به گزارش رجانیوز، کانال دکتر جلیلی نوشت: زیارت عاشورا را ملاحظه بفرمایید. بند بند این زیارت چگونگی الگو گرفتن را یاد می‌دهد. شرط این الگو گرفتن چیست؟ این است که تکلیف خود را با کسی که در صف مقابل است روشن کنیم. تعارف هم ندارد! از آن اول‌ ظالم تا آن آخر تابع. از آن کسی که مستقیم کار انجام می‌دهد تا آن کسی که “تابعت” و “شایعت” و “جاهدت”. همه اینها را باید بشناسی که “برائت” بجویی.  

در کنار برائت، فریاد است. فقط نمی‌گویی “إنّی أَتَقَرَّبُ إِلَی اللَّهِ بِالْبَرَاءَهِ مِنْ أَعْدَائِکُمْ”، بعد باید فریاد دشمنی بر سر کسانی سر بدهی که می‌خواهند در برابر حقیقت بایستند. “اللهم العن و از آن‌طرف بِالْمُوَالاَهِ لِنَبِیِّکَ وَ آلِ نَبِیِّک”َ، هم فریاد دشمنی با دشمنان خدا سر بدهی و هم فریاد دوستی با پیامبر و فرزندان پیامبر.

Let’s block ads! (Why?)