سلامت نیوز : طبق اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی، مراقبت های پزشکی و بیکاری حق همگانی است اما این خدمات برای سالمندان کشور اوضاع مناسبی ندارد. بطوریکه از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار سالمند در ایران فقط ۵۲ درصد آنها تحت پوشش خدمات و حمایت های صندوق های بازنشستگی در کشور هستند و مابقی تحت پوشش هیچ صندوق بیمه یی قرار ندارند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، طبق اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی، مراقبت های پزشکی و بیکاری حق همگانی است اما این خدمات برای سالمندان کشور اوضاع مناسبی ندارد. بطوریکه از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار سالمند در ایران فقط ۵۲ درصد آنها تحت پوشش خدمات و حمایت های صندوق های بازنشستگی در کشور هستند و مابقی تحت پوشش هیچ صندوق بیمه یی قرار ندارند.
رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی درباره این موضوع می گوید: «رشد جمعیت سالمندی یکی از چالش های مهمی است که کشور در دهه های آتی با آن مواجه است؛ به همین دلیل شورای عالی سالمندان باید در تمامی استان ها فعال شود و برنامه هایی در جهت بهبود شرایط بهداشتی، جسمانی، اجتماعی …