به دلیل کاهش فعالیت تولیدی کارخانه «کیهان بُد» واقع در شهرستان تاکستان، حدود۴۰کارگر این کارخانه تولید کننده محصولات بهداشتی و تنظیم خانواده بابت امنیت شغلی خود احساس نگرانی می کنند.