استان گلستان میزبان مدیران و کارشناسان واحدهای بیمه ای و درمانی تامین اجتماعی چهار استان کشور بود که به منظور بررسی برنامه و بودجه پیشنهادی سال آینده این سازمان تشکیل جلسه دادند.