کارگران اظهار کرد: انسان برای زندگی نیاز به عمود دارد و عمود زندگی انسان نماز است البته نمازی که شفاف باشد.