به ازای هر مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی کمتر از ۵بیمه شده اصلی (پرداخت کننده حق بیمه) وجود دارد که نشان دهنده وضع بد تامین اجتماعی در کشور است.