خدمات صندوق بازنشستگی کشوری ۴.۲۸ درصد جمعیت کل کشور را پوشش می دهد.