نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی با اعلام نحوه برقراری بیمه کارگرانی که بیمه پردازی آن ها قطع شده است، از آخرین آمار کارگران ساختمانی بیمه شده خبر داد.