آگاهی از وضع موجود و نوع نگرش کارکنان نسبت به مقوله مدیریت مشارکتی، نظام پیشنهادات و بهبود مستمر و آگاهی از اثرات فعالیتهای انجام گرفته از موضوعات ضروری است که می بایست مورد توجه دبیرخانه نظام پیشنهادات و بهبود مستمر قرار گیرد.