کولوسیوم (یک اثر باستانی در ایتالیا) با وحشی گری و ظلم و به دست برده ها ساخته شده اما تخت جمشید با مهربانی و محبت به کارگران ساخته شد در حالیکه مثلاً کارگران بیمه بودند و… (خلاصه)