محمود زمانی قمی گفت: با هماهنگی فراگیر در تیم اقتصادی دولت و ۲۰ میلیارد تومان وام جهت پرداخت معوقات کارگران آذرآب نهایی شد.