عضو مجمع نمایندگان استان مرکزی از پرداخت مطالبات کارگران هپکو تا پایان مردادماه و همچنین مطالبات کارگران آذرآب تا پایان شهریورماه خبر داد.