مسابقات بدمینتون بانوان قهرمانی کارگران کشور صبح امروزدرسالن کارگران همدان آغازشد.