مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد بجنورد گفت: واقعا برای ما جای سوال است که مرجع رسیدگی به حقوق این کارگران مظلوم کیست و چرا مسئولین سکوت کرده اند؟