سازمانها برای حفظ بقای خود و پیشرفت در دنیای رقابت امروز به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند. اصلاح عملکرد فردی و سازمانی کلید موفقیت در رقابت است. عواملی چون تغییر سریع، کسری بودجه، کوچک شدن و ساختاردهی مجدد و فشارهای اجتماعی برای پاسخگویی بیشتر سازمانها نسبت به عملکردشان، موجب تاکید بیشتر بر مدیریت عملکرد شده است. مدیریت عملکرد عبارت است از مجموعه به هم پیوسته ای از سیاستها و اقداماتی که روی دستیابی اهداف از طریق تمرکز روی عملکرد کارکنان تاکید دارد.