نیمه شب گذشته بدنبال دستور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی آقای دکتر نوربخش جلسه اضطراری کمیته بحران در دفتر پرستاری بیمارستان شهدا کرمانشاه برگزار شد در این جلسه که با حضور مدیر درمان ،کمیته بحران مدیریت درمان استان،ومدیر کل تعاون،کارورفاه اجتماعی حضور داشتند،در ابتدا دکتر حجتی پور،مدیر درمان استان با اشاره به ….

نیمه شب گذشته بدنبال دستور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی آقای دکتر نوربخش جلسه اضطراری کمیته بحران در دفتر پرستاری بیمارستان شهدا کرمانشاه برگزار شد در این جلسه که با حضور مدیر درمان ،کمیته بحران مدیریت درمان استان،ومدیر کل تعاون،کارورفاه اجتماعی حضور داشتند،در ابتدا دکتر حجتی پور،مدیر درمان استان با اشاره به اقد امات انجام شده در مدیریت درمان استان به تشریح نحوه رسیدگی به حادثه دیدگان پرداخت وآمادگی آن مدیریت را در ارائه خدمات به هموطنان اعلام کرد،وی گفت که طی هماهنگی که بامرکزEoc دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شده مقرراست هماهنگی جهت ارسال تجهیزات،پرسنل وپزشک برای کمک به مصدومان از مدیریت درمان استان ایلام در صورت نیازانجام گرددوهمچنین از ارسال تجهیزات …