عبدالخالق حبیبی مشاور مدیر عامل در امور ایثارگران و فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهدای سازمان تامین اجتماعی و ناهید حیدری مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ از جانبازان آسایشگاه نیایش عیادت کردند.