محدودیت هایی که برای ورود نماینده حقوقی کارگران شاغل در کارگاه های منطقه آزاد اقتصادی اروند به محل استقرار دفتر اشتغال این منطقه وضع شده بود، از روز گذشته برداشته شده است.