س – سلام من در پیام قبلی خود نوشته بودم آیا همچنین قانونی بر علیه جانبازان در ۶/۳/۸۵ وضع شده یا سازمان بازنشستگی یک تیر در تاریکی داره می زند چون قبل از شکایت از این کانال سوال کردم که من ۵ سال سنوات ارفاقی گرفتم آیا باید سازمان باز نشستگی آخرین حقوق زمان شاغل بودم باید برای من محاسبه میکرد شما در جواب من گفتید این حق شما است در صورتیکه سازمان بازنشستگی بهانه بر سن دارد می گوید سن شما زمان بازنشستگی ۵۰ سال بوده تعلق نمی گیرد سوالم این است که همچون قانونی هست که سن وضع کرده باشد؟
ج- سلام ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان به شرح زیر است :
کلیه وزارتخانه ها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، بانک ها مؤسسات و شرکتها و سازمان هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است می توانند مستخدمین معلول ( اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را ( بجز کارگران مشمول قانون کار) به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای …