سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد، کارفرمایان صاحب بیش از یک کارگاه تولیدی بدانند که لیست حق بیمه کارکنان هر کارگاه باید جداگانه ارسال شود.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان تامین اجتماعی، براساس ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است، صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد آمده است به سازمان تامین اجتماعی تسلیم کند.
براساس این گزارش، برابر ماده ٧ آئین نامه یادشده کارفرما مکلف است، صورت مزد بیمه شدگان مربوط به هرکارگاه را جداگانه تنظیم و به واحد مربوطه ارسال کند.
تامین اجتماعی اعلام کرد، تمامی کارفرمایانی که دارای بیش از یک کارگاه هستند، می بایست لیست کارکنان هریک از کارگاه های مربوطه را (انبار،کارخانه، دفتر و غیره) به صورت جداگانه به شعبه محدوده کارگاه ارسال کنند.
براساس آمار سازمان تامین اجتماعی، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارگاه تولیدی مشمول تامین اجتماعی هستند.
سازمان تامین اجتماعی ۴۲ میلیون بیمه شده دارد که ۱۸ نوع خدمت به آنها ارائه می دهد. / ل.ق