براساس ماده ٣٩ تامین اجتماعی کارفرما مکلف است، صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد آمده است به سازمان تامین اجتماعی تسلیم کند.
به گزارش خبر فوری و به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، برابر ماده ٧ آئین نامه یادشده کارفرما مکلف است، صورت مزد بیمه شدگان مربوط به هرکارگاه را جداگانه تنظیم و به واحد مربوطه ارسال کند.
لذا تمامی کارفرمایانی که دارای بیش از یک کارگاه هستند، می بایست لیست کارکنان هریک از کارگاههای مربوطه را (انبار،کارخانه، دفترو…)بصورت جداگانه به شعبه محدوده کارگاه ارسال کنند.