بانو نیوز – براساس ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است، صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد آمده است به سازمان تامین اجتماعی تسلیم کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، برابر ماده ٧ آئین نامه یادشده، کارفرما مکلف است، صورت مزد بیمه شدگان مربوط به هرکارگاه را جداگانه تنظیم و به واحد مربوطه ارسال کند.
لذا تمامی کارفرمایانی که دارای بیش از یک کارگاه هستند، می بایست لیست کارکنان هریک از کارگاه های مربوطه را (انبار، کارخانه، دفتر و …) به صورت جداگانه به شعبه محدوده کارگاه ارسال کنند.
انتهای پیام