براساس ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است، صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد آمده است به سازمان تامین اجتماعی تسلیم کند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از سازمان تامین اجتماعی، برابر ماده ٧ آیین نامه یادشده، کارفرما مکلف است، صورت مزد بیمه شدگان مربوط به هرکارگاه را جداگانه تنظیم و به واحد مربوطه ارسال کند.
لذا تمامی کارفرمایانی که دارای بیش از یک کارگاه هستند، باید لیست کارکنان هریک از کارگاه های مربوطه را (انبار، کارخانه، دفتر و …) به صورت جداگانه به شعبه محدوده کارگاه ارسال کنند.