مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: یکی از مشکلات ما در کشور، اطلاعات است؛ یعنی اطلاعات کافی که صحت داشته باشد، نداریم. اما با همه بضاعتی که در این حوزه وجود دارد می توان گفت که تقریباً ۴.۵ تا ۵ میلیون مورد همپوشانی بیمه ای بین صندوق بیمه روستایی سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد. طاهر موهبتی با اشاره به پنج صندوق بیمه ای در سازمان بیمه سلامت ایران شامل صندوق های بیمه ای «کارکنان دولت»، «روستاییان»، «سایر اقشار»، «بیمه ایرانیان» و «بیمه رایگان همگانی» ادامه داد: بعد از رایگان شدن بیمه سلامت همگانی، پنج میلیون نفر از کسانی که حق بیمه می پرداختند، صندوق بیمه ای خود را تغییر دادند و توانستند دفترچه رایگان از سازمان بیمه سلامت ایران دریافت کنند. وی درباره آمار ارائه شده از سوی وزارت رفاه در زمینه افراد فاقد پوشش بیمه ای، با اشاره به سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۹۵ گفت: در این سرشماری از مردم پرسیده شده که دفترچه بیمه دارید یا خیر و نوع آن چیست؟ ظاهراً ۱۰.۵ درصد از کسانی که سرشماری شدند در این خوداظهاری گفته اند که بیمه نداریم. البته باز هم تأکید می کنم که …