استاندار مرکزی : با توجه به برگزاری جلسات متعدد در خصوص رفع مشکل کارگران شرکت هپکو در صدد حل کامل مشکلات تا پایان سال هستیم .