بانک مرکزی قطر به کارگران خارجی اجازه داد تا سه ماه بعداز پایان مجوز اقامت خود، اجازه تراکنش در سیستم بانکداری این کشور را داشته باشند.